Κοινωνία Τοπικά Νέα

Διδυμότειχο: Δημοπρατείται δημοτικό ακίνητο για χρήση ως “Επιχείρηση μαζικής εστίασης & αναψυχής”

Τις επόμενες ημέρες εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου επί της οδού Παύλου Μελά 9, στο Διδυμότειχο.

Η δημοπρασία, για το δημοτικό ακίνητο, που βρίσκεται επί της οδού Παύλου Μελά 9 στο Διδυμότειχο, κτίριο συνολικού εμβαδού 140,78 τ.μ. (ισόγειο εμβαδού 49,56 τ.μ. και 1ος όροφος εμβαδού 91,22 τ.μ.) και του αύλειου χώρου δύο επιπέδων συνολικού εμβαδού 105,32 τ.μ., θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθμ. 319/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 20η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.30π.μ. έως 11.00 π.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, που θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει με τη λήξη της.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00 ) € το μήνα. Κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της προηγούμενης και θα υποβάλλεται σε ακέραιες νομισματικές μονάδες έχοντας διαφορά τουλάχιστον δέκα (10,00) ευρώ από την προηγούμενη, με ετήσια αναπροσαρμογή του μισθίου όπως αυτή καθορίζεται με το δείκτη τιμών καταναλωτή από την ΕΣΥΕ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του ευρύτερου Δήμου Διδυμοτείχου, θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποί τους (με τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εξουσία της εκπροσώπησης ή την πληρεξουσιότητά τους), για αποκλειστική χρήση του μισθίου ως: ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας. Πρέπει να προσκομίσουν στην Επιτροπή διαγωνισμού (πριν από την έναρξη του διαγωνισμού):

  1. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα της παρούσας διακήρυξης.
  3. φορολογική ενημερότητα
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. δημοτική ενημερότητα από το Δήμο (ότι δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Διδυμοτείχου από τον ίδιο και τη σύζυγό του
  6. βεβαίωση από ΔΕΥΑΔ περί μη οφειλής
  7. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  8. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του Δήμου Διδυμοτείχου, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ετησίου μισθώματος (ήτοι 150Χ12=1.800:10= 180,00 €)

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου περί χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεούται να προσκομίσει και ο εγγυητής. Μετά την υπογραφή της σύμβασης: – η εγγυητική επιστολή, θα αντικατασταθεί για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αξιόχρεης τράπεζας, ποσού 10% επί του ετήσιου επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα ανανεώνεται ανάλογα με την διάρκεια ισχύος της, δέκα μέρες πριν τη λήξη της, με προσωπική ευθύνη και φροντίδα του.

Μη έγκαιρη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου.

Πατήστε εδώ για να διαβάστε αναλυτικά όλοκληρη την διακήρυξη.

Πηγή: e-evros.gr

 

 

Related posts

Αλεξανδρούπολη: Η αξιοποίηση του νέου Περιφερειακού Σχεδίου της πόλης

editor

Συνάντηση συνεργασίας και συντονισμού δράσεων δημάρχων Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας

editor

Κοροναϊός : Πότε θα καταφέρουμε να έχουμε συλλογική ανοσία

editor