22 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στο λιμενικό – Τι προσόντα απαιτούνται

Ο διαγωνισμός για την επιλογή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ειδικότητας Τεχνικού απευθείας κατάταξης, με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ., προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, πρέπει να υποβάλουν – όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται σ’ αυτή- τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (2 όψεις).

γ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.

δ. Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ε. Τίτλο σπουδών, ως παρ. 2 του παρόντος άρθρου και ως ακολούθως:

Δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής

Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, ο τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής ημεδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς και ο ακριβής αριθμητικός βαθμός πτυχίου, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα (Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5).

Οι κάτοχοι ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής, με κάποιον εκ των ονομαστικά αναφερομένων στο άρθρο 2 τίτλο, πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ημεδαπής στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του ισότιμου και αντίστοιχου με αυτό πτυχίου που ζητείται στην Προκήρυξη.

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση που το δίπλωμα έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για την ισοτιμία και αντιστοιχία του διπλώματος με τα χορηγούμενα διπλώματα από τα τμήματα Πολυτεχνείου της ημεδαπής, στις Σχολές και τα Τμήματα που μνημονεύονται στο άρθρο 2 της παρούσης και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών τίτλων.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο της αίτησης που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, για τους κατόχους σχετικών τίτλων. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Εναλλακτικά δύναται να προσκομίζεται και το κατά περίπτωση Παράρτημα Διπλώματος ή κάποιο άλλο ισοδύναμο στοιχείο.

Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Ειδικώς οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.

Υποβολή και έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών – Μοριοδότηση συμμετεχόντων

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά θα καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, τα οποία παραλαμβάνει και ελέγχει αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης.
Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. Έργο της εν λόγω Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι:
α. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ακρίβειας, της πληρότητας, της σύνταξης και της εμπρόθεσμης υποβολής όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.
β. Η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης.
γ. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο στο πλαίσιο του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
δ. Η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται:

(1) ενιαίος Πίνακας Συμμετεχόντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται επιπροσθέτως το δίπλωμά τους (Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί) και ο αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά και συνολικά/αθροιστικά και (2) ενιαίος Πίνακας Απορριφθέντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο αναλυτικά και με πλήρη αιτιολόγηση ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στο διαγωνισμό.

Διαδικασία Μοριοδότησης Συμμετόχοντων υποψηφίων:

1. Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί εκατόν δέκα (110) και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.

2. Όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης λαμβάνουν άπαξ επιπλέον διακόσια (200) μόρια. Στην έννοια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης εντάσσονται και οι τίτλοι τύπου integrated master κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και λαμβάνουν πέραν των μορίων της προηγούμενης παραγράφου επιπλέον διακόσια (200) μόρια.

3. Όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος λαμβάνουν άπαξ επιπλέον τετρακόσια (400) μόρια.

4. Για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, προστίθεται αριθμός μορίων ως ακολούθως:

Εβδομήντα (70) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2). Πενήντα (50) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1). Τριάντα (30) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση (Β2). Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.

5. Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, συντάσσει Πρακτικό με συνημμένους Πίνακες Συμμετεχόντων ανά κατηγορία διπλωματούχων, κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων εκάστου υποψηφίου, βάσει του ήδη καταρτισθέντος ενιαίου Πίνακα Συμμετεχόντων με τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά πλη ρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης.

Οι εν λόγω Πίνακες αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάθε υποψηφίου, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης, υπογράφονται δε από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πηγή: e-evros.gr

Related posts

Τέλος από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και ο Γρηγόρης Κοντοστάθης

editor

Στην τελική ευθεία η εκκίνηση ερευνών γεωθερμίας σε 4 περιοχές της Β. Ελλάδας

editor

Σαμοθράκη: Σεμινάρια για γονείς με θέμα “Εξαρτήσεις και Οικογένεια”

editor
22/07/2024 2:47