18 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία

ΓΟΕΒ Ορεστιάδας: 73 νέες προσλήψεις – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι θέσεις ανά ειδικότητα

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα τριών (73) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας που επιθυμούν, και η προσκόμισή της με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται στα Γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας, οδός Β. Κων/νου Τέρμα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2552022031, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικό (αρμόδια: Καφά Σιδερή), κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά (όπου αυτά απαιτούνται):

Αίτηση υποψηφίου (χορηγείται για συμπλήρωση από τον Οργανισμό)
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό θα πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Βεβαίωση αναγγελίας του Τμήματος Επαγγέλματος.
Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας.
Πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ.
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου (ν. 3463/2006 άρθρο 279 ΦΕΚ Α΄114).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι: διαθέτουν Μεταφορικό Μέσο
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, β) δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, ε) δεν έχουν κώλυμα διορισμού (Άρθρ. 8 ν.3528/2007 ), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού.

Ακολουθεί ο πίνακας θέσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5
ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών 1
ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού 1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2
ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας 1
ΔΕ Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής 1
ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών 2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητή 1
ΔΕ και ΥΕ Χειριστών Αντλιοστασίων 47
ΥΕ Πρακτικών Μηχανικών 1
ΥΕ Εργατοτεχνιτών Συνεργείου 3
ΥΕ Εργατοτεχνιτών Διώρυγας 3
ΥΕ Εργατών Λειτουργίας Αρδευτικών Δικτύων (Υδρονομείς) 1

Πηγή: e-evros.gr

Related posts

Αποτελεσµατικότητα στην πράξη: Επιστρέφουµε στους πολίτες της Αττικής 104.365.470 €

editor

ΑΡΧΗ: “Εκεί που μας χρωστούσαν… μας πήραν και το βόδι!”

editor

«Δεν τον φόβησε ούτε ο Χάρος»: Σήφης Μιγάδης, ο ήρωας Κρητικός πιλότος έσωσε 418 ανθρώπους από βέβαιο θάvατo

editor
18/07/2024 17:36