18 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Πολιτική Τοπικά Νέα

Συνεδριάζει με 30 θέματα το Δ.Σ Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως  συμμετέχουν τη Δευτέρα 28.09.2020  και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00  στην 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με:

1) την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,

2) τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,

3) τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  και 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για  την ψήφο σας ανά θέμα (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), τη Δευτέρα  28.09.2020  και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00 στο email:  dimsim@alexpolis.gr, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή του (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Τροποποίηση της 133/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας ¨Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης¨(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Τροποποίηση της 134/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση  ¨Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης¨» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής άρθρου 11 Π.Δ. 71/2020  (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού για συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων/προϊόντων, που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, από την εφαρμογή του έτους 2020 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Έγκριση απαλλαγής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Αντιδημάρχων και των  επικεφαλής  των παρατάξεων, από τη συμμετοχή σε Επιτροπές παραλαβής έργων –  Αντικατάσταση κληρωθέντος Προέδρου Δ.Σ.  από το έργο: «Διαμόρφωση κόμβων  επί της οδού Κονδύλη» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

8. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 2ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

9. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 8ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

11. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

12. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 11ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

13. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης κτιρίου κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και  Μαρωνείας (Ο.Τ. 434) (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

14. Έγκριση τροποποίησης του υπ’ αριθμ. 69220/08-12-2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκμίσθωσης Καταστήματος του Δήμου με την εταιρία ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

15. Ανάκληση της 237/2018 Α.Δ.Σ. και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξ/πολης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

16. Έγκριση δωρεάν εγκατάστασης δύο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και καθορισμός των θέσεων (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

17. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Έργα αντικατάστασης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης ενίσχυσης και διαχείρισης υδραγωγείων Δήμου Αλεξανδρούπολης», Υποέργο: «Έργα ύδρευσης οικισμού Συκορράχης, αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από δεξαμενή Δ1 στη δεξαμενή Δ2» (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

18. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Έργα αντικατάστασης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης ενίσχυσης και διαχείρισης υδραγωγείων Δήμου Αλεξανδρούπολης», Υποέργο 1: «Έργα ύδρευσης οικισμού Φερών – αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Φερών (εδαφικό τμήμα Φερών)» (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

19.  Επέκταση ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου(προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

20. Τροποποίηση της 6/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον “Ορισμό πληρεξούσιων της τραπεζικής θυρίδας” (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

21. Τροποποίηση της 7/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον “Ορισμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Τράπεζα της Ελλάδος” (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

22. Τροποποίηση της 8/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς  τη “Νομιμοποίηση εξουσιοδοτημένων προσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ορισμός υπολόγων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών πλην ΤτΕ) (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

23. Τροποποίηση της 136/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Τράπεζα της Ελλάδος) (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

24. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

25. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της συμβολής της οδού Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου και οδού Απολλωνιάδος στο νέο πάρκο δυτικά του καταστήματος ¨ΑΡΓΩ¨, για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου, δωρεά της εταιρείας “Green Cola” (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

26. Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

27. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ’ δόση 2020 (Χ.Ε. 2020)  των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

28. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

29. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Άνθειας της Δ.Ε. Τραϊανούπολης για τη δημιουργία studio II της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία «Δημοτική Ραδιοφωνία Φερών» (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

30. Ανανέωση του  Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα  Έβρου και Σαμοθράκης (ΦΔΠΠΔΕκΣ), με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στο Δέλτα του Έβρου στο Τουριστικό Κέντρο Φερών (Κέντρο Πληροφόρησης Φερών) από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα  Έβρου και Σαμοθράκης και Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

Σημειώνεται ότι: Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των  2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα μέλη που δε θα αποστείλουν την ψήφο τους  από τις 12:00 έως τις 14:00, θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ. και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κολιός Δημήτριος

Πηγή: e-evros.gr

 

Related posts

ΑΜΘ: 15.000 ευρώ πρόστιμο επειδή μπήκαν με “λάθος” τρόπο στη χώρα!

editor

Αλεξανδρούπολη: Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου “Ο Άγιος Στυλιανός” γνώρισαν τον θαυμαστό κόσμο των μελισσών

editor

Συνάντηση Στ. Καλαφάτη με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάϊατ

editor
18/07/2024 18:12