17 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία

Χωρίς θρήσκευμα τα μαθητικά απολυτήρια

Απολυτήρια χωρίς αναγραφή θρησκεύματος και με αναφορά όχι μόνο του επωνύμου του πατέρα αλλά και της μητέρας δίνονται φέτος στους απόφοιτους μαθητές. Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που έστειλε λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια καλεί τους Διευθυντές τους, πριν εκδώσουν τους τίτλους σπουδών, να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα myschool το επώνυμο μητέρας και όχι το γένος, όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Δεν μπορεί να αναγραφεί το θρήσκευμα στα απολυτήρια αν δεν υπάρχει πρώτα υπεύθυνη δήλωση, όπως προκύπτει από απόφαση του υπουργείου Παιδείας, η οποία ορίζει τα εξής: «Στοιχειά που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά́ βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α” 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή́/τριας».

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση, σε περίπτωση:

Α) Αλλαγής των στοιχειών ταυτότητας λόγω διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου, εφόσον συντρέχουν άπασες οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται αποδεικτικό́ απόλυσης (απολυτήριου ή πτυχίου) υπό́ τα νέα στοιχειά ταυτότητας, εφόσον από́ τα υποβληθέντα δικαιολογητικά́ προκύπτει ταυτοπροσωπία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί́ ο τίτλος. Για λογούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων του προσώπου, στο αποδεικτικό́ απόλυσης που εκδίδεται, δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχειά της ταυτότητας ούτε και ο λόγος μεταβολής τους.

Β) Υιοθεσίας, στο αποδεικτικό́ απόλυσης (απολυτήριου ή πτυχίου) που εκδίδεται μετρά́ την τέλεση της υιοθεσίας, πρέπει να αναγράφονται μονό τα νέα στοιχειά ταυτότητας που απέκτησε ο/η υιοθετούμενος/η με τη νόμιμη διαδικασία χωρίς καμιά αναφορά́ των παλαιών και χωρίς μνεία του λογού μεταβολής.

Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις Α και Β η σύνδεση του αποδεικτικού́ απόλυσης (απολυτήριου ή πτυχίου) με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά́ στο εκδιδόμενο αποδεικτικό́ ούτι «στο όνομα του/της ιδίου/ιδίας έχει εκδοθεί́ το με αρ. πρωτ…. απολυτήριο/πτυχίο» και με παράλληλη καταχώριση με επισημειωματική πράξη στο Μητρώο Μαθητή́ της επελθούσας μεταβολής των στοιχειών λόγω της υιοθεσίας ή της διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν εκδίδεται νέος απολυτήριος τίτλος».

Μέχρι την έξοδο του/της μαθητή́/τριας από́ το σχολείο είναι δυνατή́ η αποκατάσταση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχειών ταυτότητας του/της, μετρά́ από́ αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ιδίου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η.

Η αποκατάσταση στο Μητρώο Μαθητών/ τριών πραγματοποιείται από́ τον/τη Διευθυντή́/ντρια του σχολείου με ερυθρά́ γραφή́, σύμφωνα με την αστυνομική́ ταυτότητα του/της μαθητή́/τριας ή, αν δεν υπάρχει αυτή́, σύμφωνα με πιστοποιητικό́ του οικείου Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας.

Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι πολίτες ξενών κρατών, η αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους θεωρημένο και επισημά μεταφρασμένο. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από́ τον/τη Διευθυντή́/ντρια του σχολείου.

Διόρθωση στο Μητρώο Μαθητών/τριών με επισημειωματική πράξη και σύνταξη σχετικού́ πρακτικού́ μπορεί́ να λαμβάνει χωρά και μετά́ την έξοδο του/της μαθητή́/τριας από́ το σχολείο με την προσκόμιση των αναγκαίων για την απόδειξη εγγραφών.

Related posts

Τεράστια ποσότητα προϊόντων “μαϊμού” πιάστηκαν στο Τελωνείο των Κήπων (φωτο)

editor

Στον Δήμαρχο Ξάνθης μαθητές του 4ου Γυμνασίου

editor

Έφθασε αλλά δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Σαμοθράκης το «AZORES EXPRESS»

admin
17/07/2024 18:58