Κοινωνία Τοπικά Νέα

Θέση εργασίας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση ψυχολόγου
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
Προηγούμενη εμπειρία σε δομές φιλοξενίας προσφύγων

Συνεκτιμημένα προσόντα

Προηγούμενη απασχόληση στο πλαίσιο παιδικής προστασίας
Προηγούμενη απασχόληση με ευάλωτες ομάδες
Προηγούμενη εμπειρία με θύματα ανθρώπινης εμπορίας ή/και βασανισμού
Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση πένθους
Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας

Καθήκοντα:

Την ανάληψη διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στον φιλοξενούμενο πληθυσμό.
Τη διατήρηση αρχείου περιστατικών.
Την ψυχολογική στήριξη των ανηλίκων.
Να κινείται στο χώρο έτσι ώστε να παρατηρεί και να επιλαμβάνεται προβλημάτων που τα παιδιά μπορεί να έχουν και να χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής υποστήριξης.
Την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης.
Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με τη συντονίστρια, του ατομικού πλάνου δράσης του ανήλικου.
Συνοδείες σε νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.
Τη διοργάνωση ατομικών και ομαδικών συνεδριών με τους ανηλίκους.
Την ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com έως τις 18/06/2019 στις 15:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση ψυχολόγου- Έλλη Αλεξανδρούπολη».

Βιογραφικό Σημείωμα
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 18/06/2019 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 19/06/2019.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 19/06/2019 έως 20/06/2019.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Related posts

Εξορμήσεις κατά των ναρκωτικών σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα από ΚΝΕ & ΚΚΕ

editor

Θεσσαλονίκη: Άρχισαν τα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος της Κλεάνθους

editor

Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή έφτασε στη Σαμοθράκη

editor